Ján Pavol II. sa rúhal Duchu Svätému

protipápež Ján Pavol II., zdroj: vatikankatolicky.com

Ján Pavol II. učil, že Duch Svätý je zodpovedný za nekresťanské náboženstvá… Osobitnú pozornosť si zaslúži jeho učenie o tretej osobe Blahoslavenej Trojice, Svätom Duchu. To, čo Ján Pavol II. učil o Duchu Svätom, bolo také rúhavé a heretické, že pravdepodobne to bola jeho najhoršia heréza.

Ján Pavol II., Redemptor hominis (# 6), 4. marec 1979: „Či niekedy pevná viera tých vyznávajúcich nekresťanské náboženstvá – ktorá tiež sama osebe vychádza z Ducha Pravdy pôsobiaceho mimo viditeľných hraníc mystického tela…“

Ján Pavol II. hovorí, že pevná viera vyznávačov nekresťanských náboženstiev vychádza z Ducha Svätého, Ducha pravdy. Keďže zo Svätého Písma a katolíckeho učenia vieme, že autorom všetkých nekresťanských náboženstiev je Satan, to, čo tu Ján Pavol II. tvrdí, je, že Duch Svätý, Duch Pravdy, je v skutočnosti duch lží: Satan. Toto je neuveriteľné rúhanie voči Bohu. [1]

Viac o Jeho rúhaní sa proti Duchu Svätému a i rozbor latinského textu tuná: https://vatikankatolicky.com/jan-pavol-ii-redemptor-hominis/

Dodám: Ako vidno, Ján Pavol II. nebol svätým, ale falošným kazateľom, ktorý sa rúhal Bohu. Bol človekom, ktorý orem inéhjo hlásal aj doktrínu antikrista; ktorý bol postrelený a znova akoby vstal, alebo sa zotavil zo smrteľnej rany; ktorý naplnil doslova proroctvá o antikristovi z Apokalypsy Jána, to všetko i viac v odkaze vyššie. Tu je však ukážka:

Toto je tiež dôvodom, prečo Ján Pavol II. vo svojej prvej homílii vyhlásil, že prehlásenie z Mt 16:16, kde sv. Peter o Ježišovi hovorí: „Ty si Kristus, syn živého Boha,“ sa vzťahuje na pravdu o človeku.

Ján Pavol II., Úplne prvá homília, nedeľa, 22. október 1978: „Všetci z vás, ktorí stále hľadajú Boha, všetci z vás, ktorí už máte neoceniteľné dobré šťastie veriť, a tiež vy, čo ste trápení pochybnosťou: prosím počúvajte ešte raz, dnes, na tomto posvätnom mieste, slovám vyrieknutým Šimonom Petrom. V týchto slovách je viera Cirkvi. V týchto istých slovách je nová pravda, vskutku, konečná a definitívna pravda o človeku: Synovi živého Boha – Ty si Kristus, Syn živého Boha.’“ [1]

To je antikristovské kacírstvo a rúhanie! 

Vatikankatolicky.com: Toto je kľúčový aspekt apokalyptického zvodu a proroctiev o šelme posledných čias a cti, ktorá sa vzdáva obrazu pohanského rímskeho kráľa, ktorý bol ranený – t. j. Antikristovi.

Apokalypsa 13:3 – „A jedna z jej hláv [t. j. jeden zo siedmich kráľov Ríma spojený s neviestkou babylonskou – pozri Apokalypsu 17] bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila, a celá zem sa divila, ako nasledovala šelmu.“

Apokalypsa 13:14 – „A zvádza tých, ktorí bývajú na zemi, znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, hovoriac obyvateľom zeme, aby urobili obraz šelme, čo bola ranená mečom, a (predsa) žila.“ [2]

Sv. Ján z Apokalypsy by ranu z pištole, keďže pištole v jeho čase neexistovali, označil ako ranu mečom. To sa naplnilo v Jánovi Pavlovi II., ktorý sa preslávil kariérou vyznávania falošného náboženstva a rúhania sa, ako sme videli. To pokračuje v pozícii alebo vo smere toho, že ho teraz nasledujú hordy fanúšikov, po jeho smrti, ako svätého, čím sa dopúšťajú prestúpenia proti I. božiemu prikázaniu. Divia sa, pretože protipápež František stvára očividné kacírstva, ale prehliadajú naschvál a zámerne, že to isté alebo podobné robil Ján Pavol II. – tvrdošijným obhájcom antikrista Jána Pavla II. skrátka chýba viera.

Kristián Keller
tradicnykatolik.sk

[1] – https://vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/
[2] – https://vatikankatolicky.com/jan-pavol-ii-redemptor-hominis/