Rodičia musia robiť domáce vzdelávanie

Záväzné učenie Magistéria:

Pápež Pius IX., Sylabus moderných bludov (herézy odsúdené pápežom), r. 1864: 48. Katolíci môžu schváliť systém výchovy mládeže, ktorý nie je spojený s katolíckou vierou a mocou Cirkvi a ktorý sa týka poznania len prirodzených vecí a iba, alebo aspoň primárne, cieľov pozemského spoločenského života. [- zavrhnuté]

Pápež Pius XI.: „Od prirodzenosti rodičia majú právo na školenie svoji detí, ale spolu s týmto pridanú povinnosť, aby bolo vzdelávanie a inštruktáž onoho dieťaťa v súlade s tým koncom, pre ktorý bolo ono Božím požehnaním počaté. Preto je povinnosťou rodičov vynaložiť každé úsilie zabrániť akémukoľvek zásahu do ich práv ohľade tejto záležitosti a absolútne zabezpečiť, aby vzdelávanie ich detí v dodržiavaní ich kresťanskej povinnosti zostalo pod ich kontrolou, a nadovšetko zabrániť tomu posielať ich do takých škôl, v ktorých je nebezpečenstvo vstrebania smrtiaceho jedu bezbožnosti.“ (Rappresentanti in terra #35, 31. december 1929)

Pápež Lev XIII.: „Tým najlepším a najviac účinným príkladom pre deti, sú životy ich rodičov. Rodičia si musia uvedomiť, že oni môžu poskytnúť pre ich [deti] vzdelávanie – riadne a dobre – len uplatňovaním veľkej pozornosti… musia sa vyhnúť [školám]… kde bludy ohľade náboženstva sú zámerne rozosiate s učivom, alebo kde bezbožnosť panuje…“ (Caritatis #5, 19. marec 1894)

Dôležité: Rodičia nesmú dávať svoje deti do škôl pod hrozbou ťažkého hriechu! Toto je podopreté o tradičné katolícke učenie a i učenie Magistéria (vyššie) neomylné učenie kresťanských pápežov.

ilustračný obrázok, zdroj:  pixabay.com
Ilustračný obrázok – pixabay.com

Rodičia by mali robiť domáce vzdelávanie a nemali by posielať svoje deti do štátnych škôl a ani do „cirkevných“ škôl. Žial, mnoho takých „cirkevných“ škôl sú plne infiltrované pohanstvom Druhovatikánskej sekty (proticirkvi posledných dní). Na stránke domacaskola.sk sa rodičia dozvedia technické veci ako robiť domáce vzdelávanie. Pozrite si ju, ak máte deti v predškolskom alebo školskom veku.

Prežívame prorokované Veľké odpadnutie od viery, o ktorom sa hovorí, že k nemu má prísť pred koncom sveta. V súčastnosti teraz priamo z Ríma operuje nové pohanské náboženstvo (viac tuná), alebo i inak: sekta II. vatikánskeho koncilu, ktorá zaujala budovy patriace Katolíckej Cirkvi a hrá sa táto multireligiózna proticirkev na Katolícku Cirkev so svojimi nekresťanskými protipápežmi (antipápežmi), no evidentne Katolíckou Cirkvou však nie je. Boh toto necháva dopustiť ako ultimátny trest za hriechy ľudstva a celkovú bezbožnosť a opadlíctvo vo svete.

Ľudia by si mali čo naskôr uvedomiť, že žijeme v najhlbšej etape Veľkého odpadnutia a pred koncom sveta. Nie je ťažké si to uvedomiť, stačí sa porozhliadnúť, hlavne čo sa týka amorálnosti ľudí, pretláčania homosexuality, gender, a celkového liberalizmu všade vo svete a ku tomu všade po svete operuje sekta po II. vatikánskom koncile s oným antipápežom a liberálnym odpadlíkom Františkom. Sekta II. vatikánskeho koncilu, sekta odpadlíctva, ktorá je popísaná v proroctvách ako Smilnica Babylonská, je v súčastnosti hlavným nepriateľom Ježiša Krista a Katolíckej Cirkvi. Pozrite si prečo antipápeži a hierarchia tejto novej sekty nie sú kresťania a čo musí človek pre záchranu svojej duše urobiť v tomto čase na stránke vatikankatolicky.com. Nájdete tam mnoho vizuálnych dôkazov toho, že túto sektu vedú antipápeži, ktorí sú doslova modloslužobníci.

Pozri aj: Čo katolíci môžu a čo by mali robiť počas súčasného odpadnutia

Ľudia by sa mali takisto modliť denne Ruženec (15 dekád, ak sa dá) a pravidelne modlitbu Zdravas Mária. Pokiaľ ide o svätý Ruženec, sestra Lucia povedala otcovi Fuentesovi v chýrnom rozhovore z roku 1957 nasledovné:

„Pozrite, otče, Najsvätejšia Panna udelila v tieto posledné dni, počas ktorých žijeme, novú účinnosť modleniu sa svätého Ruženca. Túto účinnosť udelila do takej miery, že niet problému, bez ohľadu na to, aký je veľký, či už svetský alebo – a predovšetkým – duchovný, v osobnom živote každého jedného z nás, našich rodín, rodín tohto sveta alebo rehoľných spoločenstiev, ba dokonca života ľudí a národov, ktorý by sa nedal vyriešiť s Ružencom. Niet problému, hovorím vám, bez ohľadu na to, aký by bol veľký, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou svätého Ruženca. So svätým Ružencom sa zachránime. Posvätíme sa. Utešíme nášho Pána a získame spásu mnohých duší.“

Väčšina rodičov si to z vlastnej chyby neuvedomuje, no v ich moci je nedávať svoje deti do škôl, kde sú ich deti vystavované strate duše. Ako bolo povedané, existuje možnosť domáceho vzdelávania, ktorú rodičia musia podstúpiť.

Katolícke zohľadnenia: Mimo to, že dievčatá s chlapcami tradične nesmú byť spolu v jednej škole (čož je i podľa katolíckeho učenia), tak ďalej, podľa iného katolíckeho učenia, rodičia nesmú dávať svoje deti do nekatolíckych škôl. A mimo toho všetkého, by mala rodičov ešte viac presvedčiť skutočnosť (v tom, aby do škol svoje deti oni nedávali), [skutočnosť,] že na školách deti učia sexuálnu výchovu, rôzne kacírstva a i mnohé liberalizmy, ďalej nebiblickú teóriu evolúcie (v podstate uctievanie prachu) a takisto mnoho lží z histórie, pre vymenovanie niektorých hlavných problémov. A nehovoriac však o šikane od nevychovaných pohanských (niekedy až otvorene satanistických) detí v triedach a vplyve liberálnych a zlých učiteľov, ktorí mnohí z nich prešli liberálnymi školeniami tretím sektorom a ktorí sú lhostajní motivovať deti k morálke a spravodlivosti, či pod.

Rodičia páchajú ťažký hriech ak dávajú svoje deti do škôl. Rozpráva o tom i tradičný katolícky kláštor:

Istá matka sa Kláštoru Najsvätejšej Rodiny pýtala v roku 2004: “ … moja dcéra, ktorá ma Aspergerov syndróm (forma autizmu), bola vzdelávaná doma od svojej prvej triedy. Čoskoro bude na strednej škole a ona veľmi chce navštíviť skutočnú školu. Jediná škola s programom pre špeciálne deti je Katolícka stredná škola pod záštitou úradníkov Druhovatikánskej Cirkvi… Páchala by som hriech, kebyže ju tam pošlem pre akademicke a spoločenské výhody?“

Odpoveď: „[Kláštor Najsvätejšej Rodiny:] Naneštastie, nemali by ste poslať vaše dieťa do Druhovatikánskej školy, a my veríme, že by to bol smrteľný hriech, keďže jej duša by bola umiestnená do veľkého rizika kvôli pohanskému ovplyvňovaniu od Novus Ordo [čítaj: tzv.] „katolíkov“, nehovoriac o odpadlíctve školy samotnej. Jej šance zachrániť si svoju dušu v takom prostredí by boli veľmi, veľmi mizivé. Takže bude bez pochybností lepšie pre ňu ak nepôjde, a vy by ste ju nemali poslať. Mali by ste pokračovať ju vyučovať doma.“ (Zdroj: vaticancatholic.com)

Rozklad katolíckeho školského systému po II. vatikánskom koncile

Nasledovné je z článku od Brata Petra a Brata Michala Dimondových, kde popisujú úplny rozklad katolíckeho školského systému. Spomenuté je i katolícke učenie magistéria, o tom, ako je nutné vyhýbať sa tzv. sexuálnej výchove. Z článku, s názvom „Žalostný stav „katolíckych“ základných a stredných škôl“, z januára 2007, píšu:

Od Druhovatikánskej revolúcie, pôvodne katolícky školský systém bol zrovnaný so zemou. Aj mnohí podporovatelia Druhovatikánskej/Novus Ordo (tzv.) „Cirkve“, ktorí zo seba spravili tvrdých obhajcov antipápežov, ktorých sme odhalili v predošlých sekciách, boli donútení v húfoch opustiť Novus Ordo „katolícky“ školský systém. Heréza a nemorálnosť „katolíckeho“ školského systému dovoľuje človeku povedať, že nie je katolícky, leda ak tak názov sám o sebe. Hlavným problémom z pomedzi viacerých je sexuálna výchova.

Pápež Pius XI. zavrhol sexuálnu výchovu. Počas toho poukázal, že to nie je neznalosťou tých vecí, čo vedie k hriechu v tomto prípade, ale miesto toho vystavenie sa takým pokušeniam.

[Bratia Dimondoví úvadzajú výrok pápeža:]

Pápež Pius XI., Divini illius magistri, 31. dec. 1931: „Ale o mnoho viac škodlivé sú tie názory a učenia súvisiace s nasledovaním prírody absolútne ako navigátorku. Títo vchádzajú na istú fázu v ľudskom vzdelaní, ktoré je plné ťažkostí, menovite, to, čo má dočinenia s morálnou integritou a cudnosťou. Lebo tu a tam veľké množstvo hlupácky a nebezpečne držia a razia metódu vzdelania, ktorá je nechutne nazývana „sexuálna“, keďže oni hlupácky cítia, že môžu len prirodzeným spôsobom, po ominutí všetkej náboženskej a pobožnej pomoci, varovať mladých proti zmyselnosti a excesu, tým, že ich všetkých iniciujú [alebo i iné slovo: podnecujú] a inštruujú, bez rozdieľu na pohlavie, dokonca verejne, v hazardných doktrínach; a čo je horšie, vystavovaním ich predčasne príležitostiam, aby ich mysle, ktoré si navykli, jak oni hovoria, mohli rásť zocelené do nebezpečnej puberty.“ [, a pápež Pius XI. pokračuje:] „Ale v tomto takéto osoby závažne chybia, lebo neberú v ohľad tú vrodenú slabosť ľudskej prirodzenosti a ten zákon zasadený v naších končatinách, ktorý, slovami apoštola Pavla, „bojuje proti zákonu mojej mysle“ (Rim 7:23); a mimochodom, oni bezhlavo odmietajú, čo sme sa naučili z dennej praxe, že mladí ľudia viac než ostatní upadajú do nechutných činov, nie až tak kvôli nedokonalému poznaniu rozumu, ale kvôli vôli vystavenej lákadlám a nepodoprenej božskou pomocou.“

[Bratia z Kláštoru:] V jasnom rozpore s týmto učením, sú sexuálne edukačné programy, včetne vizuálnych, zavedené vo všetkých [v úvodz.] „katolíckych školách“, a teda ničia nevinnosť katolíckych detí od ich najútlejšieho veku. V skutočnosti, bolo by to hrozne slabé konštatovanie nazvať tieto programy iba „sexuálna výchova“. O mnoho lepšie sú označené [ako] „sexuálne iniciovanie“ alebo indoktrinácia v špine. … jedna matka, ktorej dieťa dostalo túto „sexuálnu výchovu“ v „katolíckej“ škole, vyjadrila jej pohoršenie [tzv.] „biskupovi“, ale bezúspešne:

[Citujú zmienenú matku:] „Posledné dva mesiace boli nočná mora. Verila som z počiatku, že bude ľahké zastaviť ten špinavý meteriál, aby sa učil na školách. Bola som si istá, že ak by akýkoľvek slušný človek nahliadol do toho materiálu, tak by boli tým zhnusení a zastavili by to okamžite. Bola som naivná si myslieť, že arcibiskup alebo jeho „vedúce špičky“ sa starali o vôbec niečo pre duše. Miesto toho, čo som našla, bol prvostupňový vyrovnávajúci súd, plný ľudí s mŕtvymi svedomiami a deformovanými rozsudkami—– „obielené hroby s mŕtvolnými kosťami.“ Každý rodič v tejto diecéze by mal byť zalarmovaný, že takýto ľudia boli osadení do riadiacej role starať sa a učiť nevinné a zraniteľné deti. Je to škandalózne!“

[Bratia Dimondoví pokračujú:] Pre ilustrovanie perverznosti tejto „sexuálnej výchovy“, je nevyhnutné odhaliť niektoré špecifiká. Ak sa nikdy nezmienia špecifiká, väčšina sa nikdy nedozvie, ako je situácia zlá v skutočnosti. V diecéze San Antonio, napr. kniha Rastenie v láske je používaná pre sexuálnu výchovu základoškolákov. Táto kniha je takisto používaná v diecézach po celej krajine. Sťažujúca sa matka poznamenala o tejto knihe:

[Cit.:] „Sexuológia začína v škôlke, kde sa deti učia správne názvy tela ako: penis, semeníky, prsia, vagína, zadok, análny otvor, čuranie a kadenie. Sú uvedení do myšlienky seba-ohmatávania sa (masturbácia) „Pre pohodlie a pôžitkový pocit.“ Každý rok program poznáva sexuálne aktivity viac intenzívne opakovaním si časti tela a postupujúc k ‚ako na to‘ inštrukciam, vrátane francúzkeho bozkávania sa, predohry, orgazmy, orálny a análny sex. Keď to nie je dostatočne zlé, Rastenie v láske učí o sexuálnych hračkách (robertkovia a vibrátory) a o sadisme a o masochizme.“

(…) [Bratia Dimondoví:] Hovoríme tu o úplnom démonickom ovládnutí: samotné vzdelanie podávané v „katolíckych“ školách podnecuje tých najmladších, aby páchali smrtelné hriechy (ako masturbáciu), čo ich pošle naveky do pekla!

Matúš 18:6: „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.“

Vo svetle vyšie zmienenej situácie, nie je prekvapením, že základna katolícka dogma a morálka sú [obe] odmietnuté alebo takmer úplne ignorované „katolíkmi“, ktorí vychádzajú z týchto škôl. Nemorálnosť, nemravné obliekanie sa a indiferentnosť [/nerobenie rozdieľu medzi náboženstvami] sú prebujnené, a v mnohých spôsoboch Novus Ordo „katolíci“ sú tak zlí jak alebo [ba] horší, než pohania. Napr., takmer všetky „katolícke“ stredné školy hostia stužkové a bály, ktoré zahrňujú rap, rock a heavy metalovú muziku – tak ako aj vyzývave obliekanie sa a tancovanie. Nie je ta žiadna averzia voči modernej kultúre a svetským oslavám, o ktorých sv. Písmo a tradičná katolícka viera učí, že sú v protiklade s cestami Boha. Miesto toho tu je zjednotenie pohanskej kultúry a Novus Ordo školského systému. Keďže toto je opačné, čo skutočná katolícka náuka zdeľuje, ukazuje to znova, že Novus Ordo školský systém postráda pravú katolícku vieru.

Pápež Lev XIII., Exeunte iam anno (#10), 25. dec. 1888: „Teraz však, celá podstata kresťanského života je odmietnúť skazenosť  sveta a byť neustále proti akémukoľvek oddávaniu sa v ňom…“

[Bratia Dimondoví:] Ľudia prejdú skrze štyri roky „katolíckej“ strednej školy, bez toho, aby boli naučení koncept smrteľného hriechu. Ako vyššie zmienená matka poznamenala, „Je skutočná tragédia, že v dnešných katolíckych školách dokážu deti odrecitovať litánie sexuálnych časti tela, ale nevedia odrecitovať Pánových Desať Prikázaní.“ (…)

Obe v Amerike a v zahraničí, post-druhovatikánsky „katolícky“ školský systém je plný náboženskej bezrozdielnosti/náboženského nerobenia rozdieľu [angl. religious indifferentism] a oslavy falošných náboženstiev. Napríklad, Holy Roodská Rímskokatolícka základna škola v Južnom Yorkshire, Anglicko – schválená diecézou Hallam – usporiadala Sikhsky [pozn.: Sikhovia sú Hinduisti] a Židovský deň, aby oslávili tieto falošné náboženstvá.

Židovský deň na Holy Roodskej „Katolíckej“ základnej škole. (Zdroj: vaticancatholic.com) Toto je tak zlomyselné a tak smutné: oni obracajú tieto deti na odpadlíkov.

[Poznámka: keď si nakliknete na stránku Holy Roodskej (tzv.) „katolíckej“ základnej školy v súčastnosti, tak tam uvidíte dúhový motív na podporu gayov a lesieb.]

Post-druhovatikánsky „katolícky“ školský systém je úplný výsmech,…“

[O poklese katolíckych školákov:]

Štatistiky poklesu v USA… [bratia citujú townhall.com:] „Katolícke školy. Takmer polovica všetkých katolíckych stredných škôl v Spojených štátoch bola zatvorená od 1965.  Základné školy utrpeli dokonca väčši prepad… číslo detí kleslo pod 2 milióny — z 4,5 milóna. Aj keď číslo amerických katolíkov stúplo o 20 miliónov od 1965-ého, Johnsové štatistiký ukazujú, že sila katolíckeho presvedčenia a pobožnosť k viere nie je to, čo to bývalo.“

[Bratia hovoria:] Keď berieme do úvahu tieto čísla, človek musí mať na pamäti, že populácia hlásiacich sa katolíkov stúpla o 20 miliónov od r. 1965. Teda, ak by číslo katolíckych školákov zostalo také isté od r. 1965, to by reprezentovalo samo o sebe veľký neúspech. Ale keď sa zamyslíme, že nielen to, že číslo neostalo rovnaké, ale že takmer polovica katolíckych stredných škôl sa zavrela a že návštevnosť základných škôl klesla o 2,5 milióna, toto reprezenutje katastrofickú krízu a pevne usadený duchovný rozklad. Je to všetko spojené s tým, čo sme preberali a odhalili v prvej časti tejto knihy: [spojené s] Druhovatikánskými antipápežmi, Novou Omšou a druhovatikánskym odpadlíctvom“  (Článok aj so zdrojmi nájdete v tomto odkaze.)

Čítaj aj: Biblia učí, že málo ľudí je spasených

Pozor, aj na slovensku je takisto zavedená sexuálna výchova. Dávajte si pozor, aby ste neprišli do kontaktu s perverzným učiteľom. Ak je učiteľ za sexuálnu výchovu, tak sa mu vyhnite. Ak nenájdete možnosť vychovať svoje dieťa na Slovensku, tak je možné zvážiť i emigrovanie do inej krajiny. Takto musia robiť napríklad Nemci, u ktorých je domáce vzdelávanie trestné. To isté platí aj o Slovákoch žijúcich v Nemecku: musia skrátka emigrovať.

Denník sme obhajuje pedofíliu. (Zdroj: facebook sme.sk.)

Štátne orgány, polícia a doslova zbabelá prokuratúra na celom Slovensku, nezasiahli proti denníku sme, ktorý propagoval pedofíliu. Tento časopis sa rozdával aj do škôl a žiaden prokurátor nezasiahol proti denníku sme, aby chránil mravnú výchovu mládeže. Tieto šialené liberálne špiny, spolu aj s Denníkom N (ktorý propaguje prezmenu sexuálnu výchovu) sú žumpy toho najhoršieho, čo existuje. Aj preto je Slovensko tam, kde je, na úplnom morálnom dne, podobne i so zbytkom nemorálneho sveta, čož je však ďalším dôkazom toho, že sme na konci sveta.

Prorokované Veľké odpadlíctvo (a nové náboženstvo v Ríme) je možno vidieť na nasledujúcich obrázkoch

[Dôležitá poznámka: Katolícka Cirkev existuje, no je stenčená do malého zostatku verných, ktorí sú verní katolíckym dogmám a náuke. Pre viac, pozrite si stránku Kláštoru Najsvätejšej Rodiny (katolíckeho kláštora) v Slovenčine: vatikankatolicky.com.]

Obrázok hore: antipápež František, vodca revolučnej proticirkvi posledných dni (nie Katolíckej Cirkvi), prorokovanej Smilnice Babylonskej, „žehná“ nahú pohanskú modlu Pačamamu – odpadlíctvo. Je stav sedevacante = pápežsky stolec je voľný (viac tuná). Zdroj obrázku: vatikankatolicky.com.

protipápež Ján Pavol II. usporiadava „liturgiu“ s polonahými pohanmi v Bazilike sv. Petra: synkretizmus, modsloslužba a odpadlíctvo


Žalm 96:5 − „lebo všetci bôžikovia pohanov sú diabli…“

1. list Korinťanom 10:19-20 – Ale to, čo obetujú pohania, obetujú démonom, a nie Bohu.“

1. list Korinťanom 10:21 – „Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole i na stole démonov.“

protipápež Ján Pavol II. pije z rituálneho kalicha démonov (zdroj: vatikankatolicky.com)
nesvätá pohanka a odpadlíčka Matka Tereza, ktorá bola „kanonizovaná“ antipápežmi sa modlí k Budhovi – odpadlíctvo, zdroj: vaticancatholic.com
antipápež Benedikt XVI. pochoduje s pohanmi počas ich tanečného rituálu – odpadlíctvo, zdroj: mostholyfamilymonastery.com
antipápež Benedikt XVI. dostáva znak na čelo od pohana – odpadlíctvo, zdroj: Associated Press

Ľudia, ktorí ešte spíte: otvorte si oči. Pre spásu človek musí byť tradičným katolíkom. Takisto vyhýbajte sa Novej omši (takzvanej Novus Ordo omši, u nás v Slovenčine, v takzvanom „západnom“ rituále), to pretože je nekatolícka a protestantská, viac k tomu tuná.