Modlitby na Veľký Piatok za Židov, preto aby konvertovali. Ako sa menili v čase:

Prvá verzia článku bola publikovaná 26.01.2020 na sedevacantista.blog.pravda.sk.

Aktualizácia z 03.09.2020 a doplnené o obrázky,

Ortodoxní židia pri múre nárekov – praktikovanie poverčivých rituálov a ich odmietanie skutočného Mesiáša, Pána Ježiša Krista

Svätý Úrad pod pápežom sv. Celestínom, Indiculus, editor sv. Prosper, proti semi-Pelágianistom (na tému milosrdenstva): „… zatiaľ čo Cirkev lamentuje s lídrami národov,… oni prosia a modlia sa, aby viera mohla byť udelená aj nevercom, aby modloslužobníci mohli byť vytiahnutí z ich bludov a falošnej pobožnosti; nech závoj z ich sŕdc sa odstráni, a svetlo pravdy nech je viditeľné pre Židov; Nech heretici prídu ku zmyslom a porozumejú Katolíckej viere; nech schizmatici môžu obdržať ducha obnovenej lásky; nech dar ľútosti môže byť zoslaný na tých čo upadli; na záver, nech katechumenom, ktorí boli vedení ku sviatostiam znovuzrodenia, sa otvorí kráľovské nádvorie nebeskej milosti. Viac však, nech efekt týchto modlitieb ukáže, žeby neboli len unáhlené a navnivoč; Boh, pravdupovediac, si žiada vytiahnuť z každého bludu, tých ktorí sú strhaní silou temna; On prenáša do kráľovstva Syna – svojej lásky; a z prúdov hnevu On spraví prúdy milosrdenstva.“

Násilná zmena modlitby na Veľký Piatok – (a) ako k nej došlo.

Modlitby na Veľký Piatok za židov, aby konvertovali. Ako sa menili v čase:

Nasledovné, nižšie, je voľný preklad z angličtiny, z originálu na wikipédii – link: https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday..by_Pius_XII)

Modlitba pred 1955, stojí sa:

„Modlime sa aj za bezverných židov, nech Všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc: (2Kor 3:13-16) preto aby mohli spoznať Ježiša Krista nášho Pána. („Amen“ sa neodpovedá, ani modlime sa, ani pokľaknite, ale nasleduje:) Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva, ani (pre) židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme, pre slepotu týchto ľudí, a že spoznaním svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodení z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.“

Modlitba 1955, pápež Pius XII. zahrnul túto modlitbu do litánií, kľačí sa:

„Modlime sa aj za bezverných židov, nech všemohúci Boh, môže odstrániť závoj z ich sŕdc: preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – (Pauza pre tichú modlitbu.) – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva, ani (pre) židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme, pre slepotu týchto ľudí, že poznaním tvojho svetla Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodení z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.“

pápež Pius XII. vo svojej pracovni

Vonkajší vplyv od židovských Rabínov do tejto modlitby vznikol z ich precitlivenosti; ale i z nešťastnej viny anglického jazyka. Asociácia Klerikov, priatelia Izraela, chceli aby sa vymazal výraz „bezverní židia“.  Latinsky: „perfidis Judæis. Na to v medzivojnovom období vatikánska kúria reagovala negatívne, že keď sa povolia zmeny v tradičnej liturgii, tak to povedie ešte k horším zmenám.

Vtedy čelný Rabín Ríma, Eugenio Zolii, po II. sv. vojne tlačil na pápeža Pia XII., aby odstránil slovo „perfidis“ – preklad z latinčiny do slovenčiny je „bezverný“. V angličtine perfidious znamená zradcovský. Kvôli spodobovaniu v anglickom jazyku, žiadal Rabín Ríma, aby to odstránili z modlitieb na Veľký Piatok, lebo ich to uráža. – Neuspel.

„Pápež“, no lepšie ale znenie je antipápež Ján XXIII., zmenu nakoniec učinil:

Modlidba znela:

Modlime sa tak isto aj za (––) Židov, nech všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc, preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý takisto nevynechávaš z tvojho milosrdenstva (––) Židov, vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme pre slepotu tých ľudí, žeby porozumením svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, mohli byť vytiahnutí z ich temnoty. Skrze toho istého nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen

antipápež Ján XIII.

Po II. vatikánskom koncile, po roku 1970 sa začala použivať ohavná neplatná omša, súčasťou ktorej bola následna zmena:

Modlime sa za Židovský ľud, prvých čo počujú slovo Božie, aby mohli pokračovať rásť v láske jeho mena a vo viere ich zákona/zmluvy. (Modlitba v tichosti, potom kňaz povie:) Všemohúci a večný Bože, dlho dozadu si dal prísľub Abrahámovi a jeho generácii; vypočuj svoju Cirkev, zakiaľ sa modlime, preto aby ľudia, ktorých si ty prv učinil svojimi, mohli prísť v plnosti a k spáse. My prosíme pre toto, skrze Krista nášho Pána. Amen.

Jedným slovom: Fraška. Dodám: toto je odpadlíctvo, lebo židia nepokračujú v raste v láske, sú mimo Cirkvi a mimo spásy nasledovaním svojho náboženstva, ktoré odmieta Spasiteľa a Mesiáša Ježiša Krista. Autorom Novej omše, bol židovský infiltrátor antipápež Pavol VI.

antipápež Pavol VI. nosiaci náprsník židovského veľkňaza (efód), súčasť odevu používaný niektorými slobodomurármi a židovskými veľkňazmi (zdroj: vatikankatolicky.com)

Dodám (z veľkej časti je uvedený komentár z vatikankatolicky.com): Všimnite si dvanásť kameňov, ktoré predstavujú dvanásť kmeňov Izraela. Nielenže je toto náprsník židovského veľkňaza, ale podľa Encyklopédie slobodomurárstva od Mackeyho je tento efód tiež „nosený v (slobodomurárskych) amerických kapitulách Kráľovskej klenby veľkňazom ako oficiálna súčasť jeho oficiálnych ornamentov.“ Efód bolo rúcho, ktoré bolo nosené Kajfášom, veľkňazom židovského náboženstva, ktorý prikázal vydať nášho Pána Ježiša Krista na smrť ukrižovaním.

Antipápež Pavol VI. nosil efód, t. j. náprsník rozhodovania veľkňaza, mnohokrát. Nosením tejto regálie, antipápež jasne naznačuje, že je židom zachovávajúcicm židovstvo, že je židovským infiltrátorom, ktorý sa okázale rúha Ježišovi Kristovi. Boh umožňuje, aby sa ukázali veci ako tieto, aby sa ukázalo, že títo ľudia sú infiltrátori a nepriatelia Katolíckej Cirkvi.

Čo zaviedol antipápež Benedikt XVI., falošná nádej takzvaných tradicionalististov, ktorý pripúšťa vo svojich teologických knihách oba výklady, čo sa týka možnosti veriť i odmietnuť Ježiša Krista ako Mesiáša; pozrite sa:

Modlime sa za židov. Nech náš Boh a Pán môže osvietiť ich srdcia, žeby spoznali Ježiša Krista, Spasiteľa všetkých ľudí. – Modlime sa – Pokľaknime – Povstane. – Všemohúci a večný Bože, ktorý chceš aby všetci ľudia boli spasený a rozpoznali pravdu; príslušným spôsobom, daj aby i celistvosť ľudí vchádzajúcich do Tvojej Cirkvi, celý Izrael bol spasený. Skrze Krista Nášho Pána. Amen.

antipápež Benedikt XVI. so židmi v synagóge

Americká mimovládka Anti-Defemation League vzali do úvahu odstránenie výrazov „slepota“ a „pobyt v temnote“, ako prejav rešpektu ku Židom, ako zlepšenie pôvodného jazyka v tridentskej omši ( – tradičná omša v západnom obrade); ale nevideli dôvod na zmenu u Benedikta XVI., po už zavedených zmenách „pápeža“ Pavla VI. (v r.1970): že miesto toho tá verzia není používaná.

Obe formy sú zmyté. Obe formy sú otrasné. Ide o víťazstvo politickej korektnosti. Zatajovanie skutočnej pravdy. Pokračovanie v úlisnosti II. vatikánskeho koncilu – falošnej ústavy novej nekresťanskej štruktúry.

Heretik Jozef Ratzinger, jeho kniha Míľniky r. 1998, strany 53-54:

„Čoraz viac prichádzam k záveru, že judaizmus… a kresťanská viera popísaná v Novom Zákone, sú dva spôsoby ako uznávať izraelské texty. Dve cesty, ktoré sú obidve na konci určené pozíciou vo vzťahu k postave Ježiša z Nazaretu. Písmo, ktoré  nazývame dnes Starý Zákon, je samo o sebe otvorené obom východiskám…“

To je čistá apostáza, a absolútne heretické vyjadrenie a zapretie Krista. Benedikt hlása, že Starý Zákon je otvorený obom východiskám, teda že židia smú zapierať Ježiša Krista.

Vplyvom modernistov a židovských lobby na Vatikán, ľudia čo o sebe tvrdili, že boli pápeži, vynímali a menili slová tejto modlitby, až sa napokon z toho stala úplná fraška. Z pôvodného pietneho aktu, a úprimnej prosby k Bohu, aby židia uverili v nášho Pána, aby mohli mať podiel na večnom živote, sa stala glorifikácia ICH ponímania náboženstva (že Ježiš nie je Mesiáš). Ide o akt slabosti, o akt lži a nemilosrdenstva. Ide o ducha antikrista.

Blahoslavený je ten kto uverí. Ak práveže nenávidíte židov, tak sa za nich nebudete modliť; ak by ste ich zlomyseľne nenávideli poviete im lož, aby pokračovali na svojej ceste do pekla.

Zjavenie v La Salette (1846): „Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým slúžením sv. omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Beda kňazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna.

Beda princom Cirkvi, ktorí myslia len na hromadenie bohatstva a na upevnenie ich autority. Budú vládnuť pýchou. (…) Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. Démoni vzduchu spolu s Antikristom budú prevádzať veľké divy na zemi a v atmosfére. Ľudia sa stanú viac a viac perverznými.“

Sekta II. vatikánskeho koncilu je spolitizovaná fraška… Miesto úprimnej modlitby, za záchranu a spásu duše židov, a k priľnutiu k telu Krista, k telu Cirkvi (skrze konvertovanie a krst), tak ako je to vidno aj v modlitbe Veľkého Piatku, miesto toho čelní predstavitelia tejto proticirkvi išli opačným smerom, v duchu chlácholenia a velebenia ostatných. Falošný ekumenizmus. Išli v duchu chlácholenia, založenom na lži a prestalo sa pridŕžať učenia a pridŕžať sa misie šíriť osvetu, konvertovať ľudí a vytrhávať ľudí zo slepoty a poručenstva diabla a poručenstva hriechu. Miesto toho sa ľudia sami zavrhli do doby modernizmu, doby lži, doby pôžitkov, smilnenia – napr. mladé smilniace nezosobášene páry (viď. Kuciak-Kušnírová), čož je ťažký hriech, ktorý zamedzí ľuďom prístup do neba – ľudia sa uvrhli do doby moderných výdobytkov, kariérneho rastu, dravosti za pokladmi zeme a uvrhli sa i do veľkej neslušnosti. Pravda bola drzo nahradená lžou. Svätosť sa vytratila.

La Salette: „Volám svoje deti, mojich verných, ktorí sa mi odovzdali, aby som ich viedla k môjmu Božskému Synovi… volám apoštolov posledných dní… ktorými svet pohŕda a ktorí žili v chudobe a poníženosti, v opovrhnutí, v mlčaní a čistote a v jednote s Bohom… Nech vaše nadšenie vás urobí hladnými pre slávu a poctu Ježiša Krista…“

Preklad La Saletteovho posolstva vytiahnuté z knihy: Pravda o Cirkvi – Oliver Oravec. Poznámka: podľa novo-nájdených informácii, biskup Oliver Oravec bol heretik. Niektoré veci, ako odmietanie ekumenizmu, preklady proroctiev z La Salette a odsúdenie heretikov Ratzingera a Wojtyly sú správne, ale vyznával herézu ohľadom spásy ľudí, veril, že je možná spása mimo Cirkve, nútil ostatných k tomuto názoru, čiže bol manifestovaný a nanucujúci heretik, taktiež na rádiu slobodný vysielač propagoval herézy, ako napríklad, že je možné vysvätiť ženy za kňažky a hlásal takisto, že by mala byť odluka Cirkvi od štátu. Tak isto závery jeho knihy a navrhnuté riešenia sú nekatolícke.

Židia a kresťania majú každý rozdielné náboženstvo. Kresťanstvo pod hlavou katolíckej Cirkvi je pravé. Judaizmus je falošné.  Ako uvádzajú všetky dostupné a dohladateľné fakty, tak Židia veria v uniterianizmus, neuznávajú Svätú Trojicu – kresťanský základ viery, to znamená nemajú toho istého Boha ako my. Pápeži v minulosti stavali judaizmus na rovnakú úroveň ako pohanstvo.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len paganisti (pohania), ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdielať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho (padlých) anjelov, pokial sa nepripoja ku Cirkvi pred koncom ich života…“

Katolícki kresťania majú jeden krst, jednu vieru, jednu Cirkev – mimo ktorej niet spásy. Sekta II. vatikánského koncilu s liberalistickou a heretickou ústavou (II. v.k.) a aj s heretickou hierarchiou v Ríme ňou nie je.

Katolícka Cirkev nie je budova“ (citát z Most Holy Family Monastery – vaticancatholic.com)

„Oni majú budovy, ale vy máte apoštolskú vieru. Oni môžu okupovať chrámy, ale sú mimo pravej viery. Vy zostávate mimo týchto miest na modlenie, ale viera sídli vo vás.“ (sv. Atanázius)

Je nevyhnutné, aby ľudia navštívili vatikankatolicky.com, alebo ak vedia anglicky tak vaticancatholic.com, kde ľudia nájdu potrebné informácie ohľadom tradičnej katolíckej viery, ktorá je nevyhnutná pre spásu.