Svätý Ruženec

svätý Ruženec (diagram, ako sa modliť Ruženec), zdroj: vatikankatolicky.com

1. Začnite so znamením kríža a Apoštolským vyznaním viery.

Znamenie kríža

S pravou rukou vyznačte kríž, tým že sa dotknete čela, potom hrude, ľavého ramena a pravého ramena, zakiaľ hovoríme: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

Apoštolské vyznanie viery.

Verím v  Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme; i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána; ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny; trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych; vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho; odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého; Svätú Cirkev Katolícku, v spoločenstvo svätých; v odpustenie hriechov; vo vzkriesenie tela; a život večný. Amen.

2. Pokračujte Otče nášom, troma Zdravas Mária pre posilnenie viery, nádeje a lásky, a potom Sláva Otcu na korálkach a retiazke ruženca, tak jak je vidno na diagrame.

3. Povedzte prvé mystérium, napríklad: „Prvé radostné mystérium je Oznámenie“ Pomodlíte sa Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu a Fatimskú modlitbu (Ó Ježišu), zakiaľ meditujete nad týmto mystériom.

4. Opakujte túto sekvenciu na každom príslušnom mystériu.

5. Na konci každodenného ruženca povedzte ‘Zdravas, Svätá Kráľovná‘ a záverečne modlitby.

Veľmi odporúčame modliť sa 15 dekád Ruženca každý deň. Naša Pani opakovane prízvukovala dôležitosť modlenia sa Ruženca každý deň v jej správach z Fatimy. Dokonca povedala, že i Francisko sa bude musieť modliť „veľa ružencov“ pred tým, aby mohol ísť do neba. Modlenie sa 15 dekád Ruženca každý deň je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi. Avšak, pre mnohých je najlepšie toho dosiahnuť modlením sa častí ruženca po častiach, t. j. počas rozličných úsekov počas dňa, napríklad, radostné mystéria ráno, bolestné mystéria na obed a slávnostné mystéria večer. Zdravas, Svätá Kráľovná sa musí modliť len na záver, ku koncu denného ruženca.

Kľúčovou časťou Ruženca je meditácia nad mystériami, udalosťami zo života nášho Pána a našej Pani. To znamená (i.) rozmýšľanie nad nimi, (ii.) vizualizovanie si ich, (iii.) uvažovať nad milosťami a hodnotami v nich vyznačených, (iv.) i ich používanie pre inšpiráciu na lepšie porozumenie a milovanie Boha. Je tak isto zaužívané sústrediť sa na konkrétnu cnosť spojenú s každým mystériom; tie sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách, odporúčané sv. Louisom de Montfortom.

Radostné mystériaCnosti (sv. Louis de Montfort)
1. Oznámenie Požehnanej Panne MáriiPokora
2. Návšteva Márie u jej sesternice sv. AlžbetyLáska k nášmu susedovi
3. Narodenie nášho Pána Ježiša KristaOdpútanie sa od vecí tohto sveta, pokušeniam boháčov a láska k chudobe
4. Prezentácia dieťatka Ježiša v Chráme a očista Jeho Svätej MatkyČistota tela a duše
5. Objavenie nášho Pána v ChrámeBožia múdrosť
Bolestné mystériaCnosti (sv. Louis de Montfort)
1. Agónia v záhradeĽútosť nad našimi hriechmi
2. Zbičovanie pri stĺpeUsmrtenie našich zmyslov
3. Korunovanie tŕnímOdpútanie sa od vecí tohto sveta, pokušeniam boháčov a láska k chudobe
4. Nesenie KrížaTrpezlivosť v nesení našich krížov
5. UkrižovanieObrátenie sa hriešnikov, vytrvalosť spravodlivých a úľava dušiam v očistci
Slávnostné mystériaCnosti (sv. Louis de Montfort)
1. ZmŕtvychvstanieLáska Boha a Jeho zanietenosť v konaní
2. NanebovstúpenieNeskonalá túžba k nebu, nášmu pravému domovu
3. Zoslanie Ducha Svätého počas Svätodušnej NedelePríchod Ducha Svätého do našich duší
4. Nanebovzatie Požehnanej Panny Márie do nebaVrúcna oddanosť sa na našu Požehnanú Matku
5. Korunovanie Požehnanej Panny Márie, Kráľovnej nebies a zeme.Udržanie sa v milosti a koruna slávy na veky vekov.

Ružencové modlitby

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

*Zdravas Mária

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je Plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.

alebo

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnané je Ovocie/Plod lona tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.

Sláva Otcu

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech i je teraz, i vždycky na veky vekov, svet bez konca. Amen.

Fatimská modlitba

Ó môj Ježišu, odpusť nám, zachráň nás od pekelného ohňa; priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré to najviac potrebujú. Amen.

Zdravas, Svätá Kráľovná a záverečné modlitby

Zdravas, Svätá Kráľovná, Matka milosrdenstva, náš život, sladkosti i nádej naša buď zdráva. Ku tebe voláme, vyhnaní synovia Evy. Ku tebe vzdycháme, vzlykajúci a plačúci v tomto slzavom údolí; a preto Orodovnica naša, obráť k nám svoje milosrdné oči; a Ježiša, požehnaný Plod lona tvojho, nám po tomto vyhnanstve ukáž. Ó milostivá, Ó prívetivá, Ó presladká Panna Mária. Modli sa za nás, Ó svätá Matka Božia. Aby sme sa mohli stať hodnými prísľubov Krista. Modlime sa. Ó Bože, ktorý si životom, smrťou a zmŕtvychvstaním tvojho jediného Syna, ním zaplatil za nás pre odmeny večného života, daj, prosíme Ťa, nech skrze meditovanie nad mystériami najsvätejšieho Ruženca Požehnanej Panny Márie, by sme mohli naplniť čo obsahujú, a dostať čo sľubujú, skrze toho istého Krista nášho Pána. Amen

*Poznámka; málo ľudí vie, že život znamená podľa ojedinelého slovníka brucho [1], nie je tým teda myslený život Márie ako taký, preto bola modlitba Zdravas Mária preložená priamo z originálu. No obe voliteľné varianty sú však prijateľné. Avšak, malo by sa pri modleni Ruženca pridŕžať len tej konkrétnej varianty a nemiešiať.)


[1] – https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C5%BEivot&s=exact&c=D8a1&cs=&d=sss

Prevzaté z vatikankatolicky.com