Bilingsová metóda, či „prirodzené plánované rodičovstvo“ (PPR) je morálne zlo a antikoncepcia

Prevzaté z vatikankatolicky.com (odkaz na celý článok, na konci)

Čo je prirodzené plánované rodičovstvo?
Prirodzené plánovanie rodičovstvo (PPR) je praktika, kedy sa manželský akt zámerne obmedzuje výlučne na tie obdobia, kedy je žena neplodná, aby sa tak zabránilo počatiu dieťaťa. Ľudia používajú PPR z takých istých dôvodov ako umelú antikoncepciu: aby sa cieľavedomo vyhli počatiu dieťaťa počas vykonávania manželského aktu.

Antipápež Pavol VI. správne vysvetlil, že PPR predstavuje regulovanie pôrodnosti, keď ho propagoval vo svojej encyklike Humanae vitae.

Pavol VI., Humanae vitae (# 16), 25. júl 1968: „…manželia môžu sledovať prirodzený rytmus obsiahnutý v plodivých schopnostiach tak, že budú manželsky obcovať iba v neplodnom období, a tak kontrolovať pôrodnosť, žeby sa morálne učenie, ktoré tu vysvetľujeme, v ničom neporušilo.“

Prečo je PPR zlé?
PPR je zlé, pretože je to antikoncepcia; je proti počatiu. Zo strany tých, čo ho používajú, ide o odmietnutie otvorenosti voči deťom, ktoré im Boh naplánoval poslať. Vo svojom zámere sa nijak nelíši od umelej antikoncepcie, a preto je morálnym zlom rovnako ako umelá antikoncepcia.

Pápež Pius XI. o kresťanskom manželstve hovoril z Petrovho stolca vo svojej encyklike Casti Connubii z r. 1931. Jeho učenie dokazuje, že všetky formy zabraňovania počatiu sú zlé. Citujeme dlhý výňatok z jeho encykliky, ktorý stručne zhodnocuje túto problematiku. (Viac a bližšie v celom článku, tu dolu.)

Odkaz na celý článok i s najčastejšími námietkami proti nášmu postoju ohľade PPR: https://vatikankatolicky.com/prirodzene-planovanie-rodicovstvo-ppr/

Postoj kláštoru plne zdieľam. Praktizovanie PPR je ťažkým hriechom a to, že „kbs“ pod nekatolíckym Vatikánom iniciuje predmanželské páry v tejto špine, je ďalším dôkazom nemarálnosti a nesvätosti tejto nekatolíckej sekty po II. vatikánskom koncile (Smilnice babylonskej). Jednými z podlých zástancov NFP (Natural Family Planning, preklad: prirodzené plánované rodičovstvo) sú modernisti zo Slovenského dohovoru za rodinu, vrátane Matúša Marcina.

Kristián Keller
Tradicnykatolik.sk