Katolícke učenie proti necudnému obliekaniu sa, varovanie našej Pani z Fatimy

Katolícke učenie proti zvodnému obliekaniu sa:

Jacinta z Fatimy: „Hriechy, ktoré spôsobujú, že väčšina duší ide do pekla, sú hriechy tela.“

Galáťanom 5,19: „A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť…“

Haycinta zo zjavenia z Fatimy

Naša Pani Mária Hyacinte z Fatimy povedala, že väčšina ľudí ide do pekla skrze hriechy tela. Medzi hriechy tela patrí aj chlipnosť (viď slovník SJ) alebo i inak: necudná zmyselnosť (nemravné obliekanie sa a ukazovanie sa).

Frere Michel, Celá pravda o Fatime, sv. 2, str. 47: „ … Jacinta mala otázku: ‚Niekedy sa (spomína Lucia) pýtala: Aké hriechy ľudia páchajú, že sa dostanú do pekla?…‘ Táto otázka Jacintu zaujímala. Aby varovala duše, chcela vedieť, pre aké hriechy je toľko duší zatratených. Nebola spokojná s Luciinými odpoveďami, a tak sa opýtala Najsvätejšej Panny počas zjavení, ktoré mala počas svojej choroby… odpoveď Panny Márie [bola]: ‚Hriechy, ktoré privádzajú väčšinu duší do pekla, sú hriechy tela.‘ “

Sv. Písmo nám jasne ukazuje, že medzi skutky tela patrí aj chlípnosť, čiže chlípne obliekanie sa a správanie sa. Padre Pio, známy katolícky kňaz z Talianska, ktorý niesol rany Ježiša Krista na svojom tele, v jednom liste istému duchovnému hovorí: „Žena, ktorá je zvádzajúca, čo sa týka obliekania, nemôže byť nikdy zaodetá do života Ježiša Krista a stratí ozdobu duše prv jak tento idol vkročí do jej srdca.“

Z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny (tradičný benediktínsky kláštor): „Väčšina duší ide do pekla kvôli hriechom tela. Tí, čo páchajú hriechy tela musia okamžite prestať, ak nechcú naveky zahynúť v pekelných ohňoch.“

Sv. Alfonz, o zatratení nečistých: „Pokračuj, blázne, hovorí sv. Peter Damiánsky (hovoriac o nečistom), naďalej uspokojuj telo; lebo príde deň, v ktorý sa tvoje nečistoty stanú akoby smolou v tvojich útrobách na zväčšovanie a sýtenie múk z plameňa, ktorý ťa bude v spaľovať v pekle: ‘Príde deň, skôr veru, lež noc, kedy sa tvoja žiadostivosť zmení na smolu na sýtenie večného ohňa v tvojich črevách.’“ (Príprava na smrť, skrátená verzia, s. 117)“

naša Pani z Fatimy

Naša Pani z Fatimy (skrze Hyacintu): „Isté módy sú uvádzané, ktoré veľmi urážajú môjho Božského Syna.“

Ohľadom tohto výroku Otec Bernard Kunkel, vo svojej práci ‚Isté módy hrozia zabrzdeniu Mariinému víťaztvu a svetovému mieru‚ (cca 1960+), hovorí: „Nech si modernistickí pseudo-teológovia uvedomia, že sú v závažnom konflikte s týmto nebeským posolstvom, keď podporujú napodobňovanie týchto „istých mód“ katolíckymi ženami a dievčatami. Nemôžu posvätiť tieto hriešne módy, kropením ich svätou vodou. Našej Pani verdikt je, že sú smrteľne hriešne. Lebo, teologickým jazykom, „[ktoré] veľmi urážajú Nášho Pána,“ znamená ťažký hriech.“

Pápež Pius XII. v jeho formálnom prejave zjazdu Bratského spoločenstva v Ríme, 17. júla 1954: „Koľko veľa mladých dievčat je, ktoré nevidia žiadne chybovanie v nasledovaní istých zahanbujúcich štýlov, ako také mnohé ovce. Oni by sa isto červenali, kebyže by uhádli dojem, ktorý zanechávajú a pocity, ktoré vyvolávajú v tých, čo ich vidia. Nevidia, [vari] škodu, ktorá rezultuje z preháňania v niektorých gymnastických cvičení a športov, nie vhodných pre čnostné dievčatá? Aké hriechy sú páchané alebo provokované rozhovormi, ktoré sú príliš voľné, necudnými predstaveniami, nebezpečným čítaním. Ako laxné sa svedomia stali, ako pohanské mravy!

Ďalšími ťažkými hriechmi tela, ktoré mnohých posielajú do večného pekla sú: pozeranie pornografie, masturbovanie, smilnenie, žitie v konkubináte (mimomanželskom intýmnom vzťahu), hriešne tance, oplzlé tancovanie a správanie sa.

Pani Mária z Fatimy dala ľuďom opakovať túto modlitbu na konci Ruženca: „Ó môj Ježišu, odpusť nám, zachráň nás od pekelného ohňa; priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré to najviac potrebujú. Amen.“

Kristián Keller
Tradicnykatolik.sk

Modlite sa 15 dekád ruženca každý deň a Zdravas Mária pravideľne.