Čo katolíci môžu a čo by mali robiť počas súčasného Veľkého odpadnutia od viery

Prevzaté z vatikankatolicky.com (odkaz na ich pôvodný článok), doplnené o zopár poznámok v zátvorkách ‚[]‘:

Brat Michal Dimond O.S.B. a Brat Peter Dimond O.S.B., z 1. augusta 2022

Po prvé, ak nie ste katolíkom, musíte sa čo najskôr stať tradičným katolíkom, keďže niet spásy mimo jedinej Cirkvi, ktorú zriadil Kristus. Informácie v tejto knihe [odkaz] dokazujú, že útok diabla počas posledných dní je útokom na jedinú Cirkev, ktorú zriadil Kristus; je to pokus diabla zriadiť napodobeninu pravej Cirkvi. [Bergogliová pokoncilová sekta.] Táto falošná Cirkev počas posledných dní zredukovala pravú Katolícku Cirkev na malý zvyšok. Nekatolíci by nás mali kontaktovať, ak potrebujú viacej informácií o tom, ako konvertovať [anglický email]; vyznanie viery pre konvertitov na katolícku vieru je uvedené nižšie.

Kam ísť na omšu alebo na spoveď?

Toto je pravdepodobne najčastejšia otázka, ktorú dostávame, a odpoveď na ňu je zo všetkých najťažšia. Je to preto, lebo v celej tejto krajine [mysl. USA, avšak platí všeobecne aj pre celý svet – poznámka] sa dnes sotva dá nájsť riadny katolícky kňaz. Predkladáme tu niekoľko usmernení a náš názor. Je zrejmé, že žiadny katolík sa nesmie za žiadnych okolností zúčastniť na novej omši. Žiadny katolík nesmie prijímať sviatosti od „kňaza“ vysväteného v novom obrade svätenia Pavla VI.

Účasť na omši v nedeľu a počas sviatkov predstavuje cirkevný zákon, ktorý je záväzný iba vtedy, ak vám Cirkev poskytne skutočnú tradičnú omšu a skutočne katolíckeho kňaza [t. j. nie Novus ordo omšu a nie „kňazov“ z „diecéz“, ktorí boli neplatne svätení neplatnými biskupmi – poznámka; doplnenie: a samozrejme nie heretického kňaza] v rozumnej vzdialenosti. Mnohí katolíci z dejín boli v situáciách, kedy nemali možnosť zúčastniť sa na omši alebo nemali omšu, ktorú by slávil prijateľný kňaz [viď príklad Japonska, keď nebolo pšeničného chleba, alebo Anglicka počas perzekvovania katolíkov, alebo Marylandu, U.S.A., počas kolonizácie, keď nebolo skrátka dlhé roky žiadnych kňazov v onom štáte – poznámka]. Čiže boli nútení zostať doma. Preto nie je hriechom zostať v nedeľu doma a posvätiť deň modlením sa Ruženca [ODKAZ – LINK], ak vo vašej oblasti nie je prijateľná možnosť tradičnej omše, čož je dnes v tejto dobe veľkého odpadnutia prípadom mnohých katolíkov. Tí, čo majú vo svojej oblasti iba novú omšu, teda musia zostať v nedeľu doma. (Ak chcete získať viac informácií k tejto otázke o možných miestach, kde je tradičná omša, kontaktujte nás a obráťte sa na našu webstránku vaticancatholic.com).

Ak človek spáchal smrteľný hriech a potrebuje ísť na spoveď, môže ísť ku kňazovi novus ordo, ktorý bol vysvätený v tradičnom obrade svätenia (pred r. 1968), pokiaľ ten kňaz povie: „Rozhrešujem ťa od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Toto sa môže urobiť, ak človek potrebuje ísť na spoveď. [Všeobecne je však najlepšia voľba ísť ku kňazovi byzantského obradu, t. j. ku kňazom, čo sú vedení v zoznamoch alebo na google maps ako gréckokatolíci, po tom, čo človek príjme pravé pozície zmienené v sekcii kroky ku obráteniu – poznámka.]

[Ešte jedna dôležitá poznámka: Bratia ani ja nehovoríme, že všetci, čo nasledujú odpadlíckeho heretika antipápeža Františka (ODKAZ) sú automaticky nekatolíkmi, ale tí, čo majú možnosť vyvodiť jednoduché a katolícke závery, ktoré sú im prezentované, že heretik nemôže byť pápežom (ODKAZ), čo je záväzné katolícke učenie (viď. bulla Cum Ex od pápeža Pavla IV., v onom odkaze vyššie), ale odmietajú tak urobiť, sú jednoducho zlej vôle a obhajcovia sekty, a duše si jednoducho nezachránia svojím tvrdohlavým nasledovaním Františka a jeho proticirkvi.
Skrátka: títo ľudia zlej vôle, z pravidla ignorujú onen neuveriteľný kontrast medzi katolíckou náukou pred II. vatikánskym koncilom a bludmy a novotinami II. vatikánskeho koncilu; buď im nevadí zlé obliekanie sa na omšiach, laickí „vysluhovatelia“ sviatostí, gytarové spevácke zbory, detské ťapi-ťap omše, podávanie na ruku, falošní svätí, falošné zjavenia, tkz. oltárové dievčatá, či akákoľvek iná neúcta a excesy, či nový falošný ekumenizmus (zrovnávanie falošných náboženstiev s katolíckym náboženstvom) alebo i všetko spolu. Človek, ktorý do hľadania onoho tradičného učenia a pravej katolíckej úcty a zbožnosti načrie, sa mu musí jednoducho hnusiť, keď vidí tú hlbokú neúctu na „omšiach“ a manifestovanú modloslužbu Františka i jeho falošnej hierarchie. Proticirkev Františka nie je Katolíckou Cirkvou, ale proticirkvou a sektou, a napodobeninou Katolíckej Cirkvi, ako bolo v úvode povedané.]

Vyznanie viery pre novokonvertitov a ľudí zanechávajúcich novus ordo (novú omšu)

Ak ste konvertita, urobte Vyznanie viery z Tridentského koncilu pre konvertitov.

Vyznanie katolíckej viery pre konvertitov

Slávnostne promulgované pápežom Piom IV. a Tridentským koncilom

 • Ja, M., s pevnou vierou verím a vyznávam každý a každý jeden článok obsiahnutý vo vyznaní viery, ktoré Svätá Rímska Cirkev používa, totiž:
 • Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného; a v
 • jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého; splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené;
 • ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Panny Márie a stal sa človekom.
 • Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný; a
 • tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem, a vystúpil do neba,
 • sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
 • A verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna; ktorému sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi; ktorý hovoril ústami prorokov.
 • A verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
 • Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov; a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
 • Pevne prijímam a viniem sa k apoštolským a cirkevným tradíciám a ostatným obyčajom a ustanoveniam Cirkvi.
 • Takisto uznávam Sväté Písmo v tom zmysle, ktorého sa pridržiavala a pridržiava svätá matka Cirkev. Jej patrí usudzovať o pravom zmysle a výklade Svätých písem. Nikdy ich nebudem prijímať a vysvetľovať inak, ale len podľa jednomyseľného súhlasu Otcov.
 • Vyznávam taktiež, že v pravom a vlastnom zmysle je sedem sviatostí Nového zákona, ktoré boli ustanovené naším Pánom, Ježišom Kristom, a že sú na spásu ľudského pokolenia nevyhnutné, aj keď nie všetky jednotlivo, totiž: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, posledné pomazanie, posvätný rád, manželstvo, a že sprostredkúvajú milosť a že spomedzi nich krst, birmovanie a posvätný rád nemôžu byť bez (spáchania) svätokrádeže opakované.
 • Taktiež prijímam a schvaľujem Cirkvou prijaté a schválené obrady pri slávnostnom udeľovaní vyššie spomenutých sviatostí.
 • Viniem sa ku všetkému a ku všetkému jednotlivo, čo bolo na posvätnom Tridentskom koncile definované a deklarované o dedičnom hriechu a o ospravodlivení a prijímam to.
 • Vyznávam ďalej, že v omši sa prináša Bohu vlastná a zmierna obeta za živých a mŕtvych a že v najsvätejšej sviatosti Eucharistie je naozaj, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána, Ježiša Krista, a že sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na telo a celej podstaty vína na krv. Túto premenu nazýva Katolícka Cirkev prepodstatnenie.
 • Ďalej vyznávam, že aj len pod jednou podobou sa prijíma celý a celostný Kristus a pravá sviatosť.
 • Pevne sa držím toho, že existuje očistec a že sa dušiam tam zadržiavaným pomáhajú modlitby veriacich.
 • Takisto, že si treba svätých, ktorí vládnu spolu s Kristom, ctiť a vzývať ich a že za nás predkladajú modlitby Bohu a že si treba ctiť ich relikvie.
 • Pevne tvrdím, že si treba ponechať obrazy Krista i Bohorodičky, vždy Panny, ako aj ostatných svätých a že im treba preukazovať patričnú česť a úctu;
 • Tvrdím aj to, že Kristus zanechal v Cirkvi moc odpustkov a že ich využívanie je pre kresťanský ľud nanajvýš spasiteľné.
 • Uznávam svätú katolícku a apoštolskú rímsku Cirkev za matku a učiteľku všetkých cirkví; sľubujem a prísahám pravú poslušnosť rímskemu veľkňazovi, nástupcovi blahoslaveného Petra, prvému spomedzi apoštolov a vikárovi Ježiša Krista.
 • Podobne nepochybne prijímam a vyznávam aj všetko ostatné, čo bolo tradované, definované a deklarované posvätnými kánonmi a ekumenickými koncilmi (predovšetkým o primáte rímskeho pontifika a neomylnosti Magistéria), najmä posvätným Tridentským koncilom (a ekumenickým Vatikánskym koncilom); a takisto:
 • všetko, čo je tomu protikladné, všetky herézy, ktoré Cirkev odsudzuje, odmieta a anatemizuje, rovnako odsudzujem, odmietam a anatemizujem.
 • Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej nikto nemôže byť spasený, ktorú teraz zo slobodnej vôle vyznávam a opravdivo sa jej držím, chcem vytrvalo s Božou pomocou zachovávať a vyznávať nedotknutú a čistú až do posledného dychu svojho života a budem sa starať, aby sa jej, nakoľko to záleží na mne, moji podriadení alebo tí, ktorí mi budú úradne zverení do starostlivosti, pridržiavali, vyučovali ju a kázali ju. Tomu sa ja (M.) zaväzujem, to sľubujem a prisahám. Tak nech mi pomáha Boh a tieto sväté Božie Evanjeliá. – koniec vyznania

Ak existuje určitá sekta, ku ktorej ste patrili, na konci dodajte, že odmietate aj túto heretickú sektu. Ak ste človek, ktorý bol zapletený do druhovatikánskeho/novus ordo odpadlíctva, mali by ste taktiež urobiť to isté vyznanie viery z Tridentského koncilu. Ak existovali nejaké konkrétne dogmy, ktoré ste popierali (ako napríklad mimo Cirkvi niet spásy), potom na konci vyznania dodajte, že odmietate všetko protichodné k tej konkrétnej dogme. Konvertita by mal potom urobiť spoveď platne vysvätenému kňazovi (pozri kapitolu o novom obrade vysviacky), v ktorej spomenie všetky smrteľné hriechy, ktorých sa dopustil vrátane príslušnosti alebo šírenia a podpory nekatolíckej sekty.

Ľudia zanechávajúci novus ordo musia taktiež urobiť spoveď (platne vysvätenému kňazovi, pozri kapitolu o novom obrade vysviacky), že sa zúčastnili na nekatolíckej „bohoslužbe“ a ako dlho sa jej zúčastňovali. Ak sa v novus ordo zúčastňovali aj na iných veciach (napr. boli laickými vysluhovateľmi, obliekali sa necudne atď.) alebo prijali falošný ekumenizmus či popreli nejakú inú dogmu, aj tieto veci treba spomenúť počas spovede. Toto sa musí urobiť pred prijatím Prijímania na tradičnej omši (ak je vo vašej oblasti prijateľná omša, na ktorej sa môžete zúčastniť).

Krst a podmienečný krst:

Forma krstu je: „Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Ak existujú nejaké pochybnosti o platnosti vášho krstu, podmienečná forma krstu znie: „Ak si pokrstený, nekrstím ťa znova, ale ak ešte nie si pokrstený [lej vodu na hlavu, uisťujúc sa, že sa dotýka kože], ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Keďže v celej tejto krajine sotva existujú nejakí praví katolícki kňazi, katolícky priateľ pre vás môže vykonať krst a vy môžete krst vyslúžiť svojim deťom.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 1439: „Avšak v prípade nevyhnutnosti nielen kňaz alebo diakon, ale aj laik alebo žena, ba dokonca aj pohan alebo heretik môže krstiť, pokiaľ zachová formu Cirkvi a má úmysel robiť to, čo robí Cirkev.“ [1]

Ďalej, ak potrebujete zhrnutie katolíckeho katechizmu, kontaktujte nás [t. j. v angličtine môžu ľudia kontaktovať na mhfm1@aol.com].

MODLITBA RUŽENCA A ÚCTA K PANNE MÁRII

Pre tých, čo sú katolíkmi, je nepostrádateľná úcta k Panne Márii a Zdravas Mária. Katolíci sa musia naučiť a pochopiť moc úcty k Panne Márii a Zdravas Mária. Toto im udelí duchovnú výzbroj na odrazenie útokov diabla a svetlo, aby videli pravdu o tom, čo sa skutočne deje.

Sv. Ľudovít z Montfortu (+1710): „Blahoslavený Alan de la Roche, ktorý mal takú hlbokú úctu k Panne Márii, mal od nej mnohé zjavenia a vieme, že pravdivosť týchto zjavení potvrdil slávnostnou prísahou. Tri z nich vynikajú s osobitným dôrazom: po prvé, že ak sa ľudia nebudú modliť Zdravas’ Mária (anjelský pozdrav, ktorý zachránil svet) z nedbalosti alebo preto, lebo sú vlažní alebo to nenávidia, ide o znamenie, že pravdepodobne a vskutku zakrátko budú odsúdení na večný trest.“ [2] (Tajomstvo Ruženca (Secret of the Rosary), s. 45)

Sv. Ľudovít z Montfortu (+1710): „…existujú isté vysoko posväcujúce vnútorné cvičenia pre tých, ktorých volá Duch Svätý k vysokej dokonalosti. Tieto možno vyjadriť štyrmi výrokmi: všetky veci robiť z pomoci Máriinej, s Máriou, v Márii a pre Máriu; aby sme ich mohli robiť o to dokonalejšie z pomoci Ježiša, s Ježišom, v Ježišovi a pre Ježiša.“ [3] (Opravdivá úcta k Márii (True Devotion to Mary), #257)

Sv. Ľudovít z Montfortu (cca. 1710): „Touto metódou [pravou oddanosťou Márii, ktorej učí], verne dodržanou, vzdáte Ježišovi za mesiac viac slávy ako skrze akúkoľvek inú metódu, akokoľvek náročnú, praktikovanú po mnoho rokov…“ [4] (True Devotion to Mary #222)

Sv. Ľudovít z Montfortu: „…mnohí ďalší nezvratne na základe mienky otcov (okrem iných, sv. Augustína, sv. Efréma, sv. Cyrila Jeruzalemského, sv. Germana, sv. Jána Damaského, sv. Anzelma, sv. Bernarda, sv. Bernadína, sv. Tomáša a sv. Bonaventúru) dokázali, že úcta k Márii je nevyhnutná k spáse a že… ide o neomylný znak zatratenia, nemať žiadnu úctu a lásku k svätej Panne.“ [5] (True Devotion to Mary #222)

Pokiaľ ide o svätý Ruženec, sestra Lucia otcovi Fuentesovi v chýrnom rozhovore z roku 1957 povedala:

„Pozrite, otče, Najsvätejšia Panna udelila v tieto posledné dni, počas ktorých žijeme, novú účinnosť modleniu sa svätého Ruženca. Túto účinnosť udelila do takej miery, že niet problému, bez ohľadu na to, aký je veľký, či už svetský alebo – a predovšetkým – duchovný, v osobnom živote každého jedného z nás, našich rodín, rodín tohto sveta alebo rehoľných spoločenstiev, ba dokonca života ľudí a národov, ktorý by sa nedal vyriešiť s Ružencom. Niet problému, hovorím vám, bez ohľadu na to, aký by bol veľký, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou svätého Ruženca. So svätým Ružencom sa zachránime. Posvätíme sa. Utešíme nášho Pána a získame spásu mnohých duší.“

Odporúčame, aby sa katolíci modlili celý 15-desiatkový Ruženec každý deň, ak je to možné. Jedna sada tajomstiev trikrát denne podľa odporúčania sv. Luisa de Montforta predstavuje dobrý spôsob, ako si to splniť. Popravde, mnohí katolíci, ktorí sú väčšinu dňa doma, si to neplnia, hoci ľahko by mohli. Prichádzajú o obrovské milosti a možnosť pomôcť zachrániť iné duše svojimi modlitbami.

Ďalej všetkých katolíkov nabádame k tomu, aby si zadovážili a prečítali nasledovné knihy. Ak si človek prečíta o štyroch posledných veciach (smrť, súd, nebo a peklo) a zamyslí sa nad nimi, pravdepodobne sa vyhne hriechom. Vyhne sa príležitostiam k hriechu a bude dobre žiť. Tieto knihy považujeme za nepostrádateľné k správnemu duchovnému rozvoju; myslíme si, že človek po ich prečítaní získa viacej ako z prečítania mnohých iných kníh.

 • Opravdivá úcta k Márii (True Devotion to Mary) od sv. Ľudovíta z Montfortu
 • Tajomstvo Ruženca (The Secret of the Rosary) od sv. Ľudovíta z Montfortu
 • Príprava na smrť (Preparation for Death) od sv. Alfonza (skrátená verzia)
 • Naša Pani z Fatimy (Our Lady of Fatima) od Williama Thomasa Walsha (spoznajte a zažite posolstvo Panny Márie odovzdané vo Fatime)

Všetky tieto knihy sú k dispozícii u Tan Books (1-800-437-5876). Neschvaľujeme však všetky ich knihy ani ich teologické postoje.

Poznámky pod čiarou k 46. kapitole

[1] Denzinger, The Sources of Catholic Dogma, B. Herder Book. Co., Thirtieth Edition, 1957, no. 696.

[2] St. Louis De Montfort, The Secret of the Rosary, Rockford, IL: Tan Books, 1999, p. 45.

[3] St. Louis De Montfort, True Devotion to Mary, Bay Shore, NY: The Montfort Fathers, 1946, p. 188.

[4] St. Louis De Montfort, True Devotion to Mary, p. 167.

[5] St. Louis De Montfort, True Devotion to Mary, p. 26.