AKT ODČINENIA ZA RÚHANIE SA PROTI SVÄTEJ RODINE – MODLITBA

AKT ODČINENIA ZA RÚHANIE SA (AKT NÁPRAVY/ODČINENIA SVÄTEJ RODINE)

svätá Rodina, jasličky


Najslávnejšia Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, svätý Jozef, jej najčistejší ženích a Dieťa Ježiš, obráťte svoje oči zľutovania sa na nás, úbohých hriešnikov; sme veľmi postihnutí mnohými zlami, ktoré nás obklopujú v tomto živote, ale najmä cítime, že sa nám v nás lámu srdcia, keď počujeme strašné urážky a rúhania sa, ktoré sa vyslovujú proti Tebe, ó, Nepoškvrnená Panna a Kráľovná kléru, proti tebe sv. cudný a patrón Cirkvi a proti tebe najdrahší sladký Spasiteľ, ó, ako tieto bezbožné výroky urážajú nekonečné Veličenstvo Boha a Teba, Jeho jednorodeného Syna, Ježiša Krista! Ako vyvolávajú Jeho rozhorčenie a dávajú nám dôvod báť sa hrozných následkov Jeho pomsty! Kiežby obeta našich životov pomohla ukončiť takéto pohoršenia a rúhania sa; ak by to tak bolo, s akou radosťou by sme to urobili, lebo túžime, ó, presvätá Matka, svätý opatrovník Ježiša a Božské Dieťatko, milovať Vás a ctiť Vás z celého srdca, pretože to je vôľa Božia. A práve preto, že vás milujeme, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby vás všetci ľudia ctili a milovali. Zatiaľ prijmi Ty, naša milosrdná svätá Rodina, najvyšší utešiteľ sužovaných, tento náš skutok odškodnenia, ktorý ti ponúkame za seba a za všetky naše rodiny, ako aj za všetkých, ktorí sa ti bezbožne rúhajú, nevediac, čo hovoria. Získaj pre nich od Všemohúceho Boha milosť obrátenia, a tak prejav viac zjavnú a slávnejšiu svoju láskavosť, svoju moc a svoje veľké milosrdenstvo a nežnosť pre hriešnikov, ktorí na teba voľajú. Nech sa s nami spoja, aby ťa vyhlasovali za požehnanú medzi ženami, Nepoškvrnenú Pannu a najmilostivejšiu Matku Božiu, tvoju nepoškvrnenosť a čistotu, ó požehnaný svätý Jozef a tvoje kraľovanie nad ľuďmi, Ó Pane, Ježišu Kriste, náš Spasiteľ a Kráľ!

Zdravas Mária trikrát.

Zdroj: Based on Prayers from The Raccolta, 1950