Františkovo odpadlíctvo so židmi na Slovensku

Akutalizované, pôvodne uverejnené na blogu sedevacantista.blog.pravda.sk, 21.9. 2021

František odpovedá na modlitby židov a spev židovského kantora poklonou a aktívnym zúčastňovaním sa obradu – úplné odpadlíctvo

Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku

V tomto článku ukážem hlavné herézy a odpadlíctva antipápeža Františka, ktoré spáchal na Slovensku v roku 2021:

I.-II. praktizoval modlitby a zapalovanie sviečok so židmi na Rybnom námestí (odpadlíctvo činom);
rúhal sa Bohu a tvrdil, že so židmi máme jednotu s Bohom aj keď oni odmietajú Krista (odpadlíctvo)
III. tradičný katolicizmus, ktorý on volá uniformnosťou, odmieta a zavrhuje (heréza a úplné odmietnutie katolíckej viery)
IV. prijal obraz od protestanta, ktorý ma stvárňovať zrod novej cirkvi (heréza)
V. nazýva protestantov za bratov vo viere, tak ako on častokrát robí (heréza)
VI. koncelebroval neplatnú protestantskú omšu (Novus Ordo) s odpadlíkom Bezákom (heréza)
VII. pri odlete z Bratislavy sa vyslovil za podporu zákonom pre homosexuálov, preto aby mohli mať civilné partnerstvá a i vychovávať deti v týchto partnerstvách (úplná ohavnosť a odpadlíctvo)

Toto je pre zatiaľ iba úvodný článok, kde spomeniem Františkové najhlavnejšie herézy, kacírstva a odpadlíctva, počas onej krátkej doby ako bol na Slovensku, počas jeho návštevy v roku 2021. Je samozrejme verejne známe, že František dlhodobo a otvorene praktizuje falošný ekumenizmus, modlenie sa s pohanmi, „požehnáva“ pohanské modly (viď pačamama) a hlása neustále nové falošné evanjelium od svojho „zvolenia“.

[I.] František na modlitebnom stretnutí a zapaľovaní sviečok za zosnulých židov (zdroj koláže: Unam Sanctam SK)

Antipápež František: „Nie je správne presvedčiť niekoho o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ceste ekumenizmu.“ [1]

František častokrát zavrhuje obracanie a presvedčianie druhých na katolícku vieru, čož on nazýva prozelytizmom. Čož je ale úplné zavrhnutie alebo odsúdenie Kristovho Evanjelia a Jeho posolstva, aby sme hlásali Evanjelium každému živému stvoreniu (Marek 16,15-16). Ide o úplne odpadlíctvo a nové falošné evanjelium z jeho strany. Antipápež František je neveriaci a odpadlík.

Šintoista zapaľuje fakľou sviecu na svietniku počas spoločného modlitebného stretnutia s antipápežom Františkom (rok 2020)

František nie je hlavou Katolíckej Cirkvi a nie je pápežom. Je to vlk v očom rúchu, je to manifestovaný heretik a veru úbohy liberál. Vedie sektu po II. vatikánskom koncile (nové náboženstvo po II. vk), no nie Katolícku Cirkev. Je to nekresťan, ktorý sa podvodne hrá na pápeža a ktorý rozsieva skazu a herézy na každom kroku, všade kde chodí po celých 10 rokov od svojho „úradovania“.

A František tu na Slovensku nevlial dobré veci, tak ako hovoria mnohí zaslepení falošní tradicionalisti, vrátane heretika Mikloška.

Pozrite si a neprehliadnite článok na stránke vatikankatolicky.com (s názvom): Prečo heretik nemôže byť pápežom.


I.-II. Františkovo odpalíctvo so židmi

František na Rybnom námestí na stretuntí so židovskou komunitou, 13. september 2021:
„Vďaka za vaše milé slová privítania a svedectvá, ktoré ste ponúkli. Prišiel som ako pútnik, navštíviť toto miesto a byť ním dojatý. Toto námestie je vysoko významné miesto pre vašu komunitu. Necháva nažive spomienku na bohatú históriu. Po storočia bolo súčasťou židovskej štvrte. Tu oslavovaný rabín Chatam Sofer zápolil. Tu stála synagóga popri Katedrále korunovácie. Architektonické rozpoloženie, ako sme počuli, bolo vyjadrením mierumilovnej koexistencie dvoch komunít, nezvyčajný a evokujúci symbol, a nápadný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu, ako mnohí z nich, ja takisto cítim túžbu „vyzuť si moje sandále“ v mieste požehnanom ľudskou jednotou v mene Najvyššieho.“

Toto je odpadlíctvo. Toto je zapretie Krista a rúhanie sa Pánu Bohu. Židia odmietajú Krista a veriaci v Krista s nimi (so židmi) nemajú jednotu vo viere a jedného Pána. „Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.“ (1 Jn 2,23) Antipápež František je odpadlík, a naviac je vierovyznaním manifestovaným židom. Aké rúhanie sa a nemysliteľnosť, volať tohto odpadlíka kresťanom, ba dokonca pápežom!

Bergoglio, pred svojim „zvolením“ (falošnou voľbou na pápeža) sa zúčastňuje Hanuky v synagóge, zdroj: vatikankatolicky.com

V krátkosti o „konzervatívnych“ hlavnýchsprávach.sk

Okrajom spomeniem: že táto pravda, že František je manifestovaným nekresťanským antipápežom, zbabelcom, ako je napr. srabko Róbert Sopko (šéfredaktor Hlavných Správ), nevonia. A aj preto mi títo zbabelci zmazali celkom vplyvný blog na hlavných správach, preto lebo som na to poukazoval.

Sú to monumentálni odpadlíci a falošní tradicionalisti, ktorí dlhodobo tlačia lož, že František je pápežom, aj keď je im pravda už istú chvíľu známa; a ktorí inak stratia naveky svoje duše, ak sa nespamätajú. Dlhodobo odmietajú zaujať správne postoje. A inak, na svojej nekonzervatívnej stránke hlavnespravy.sk neustále publikujú náboženské vtipy, zosmiešňujúce Krista a Jeho ukrižovanie, a takisto tam prezentujú veľmi nevhodné a oplzlé obrázky so ženami, ktoré sú tam častokrát vyobrazené vo veľmi necudných a nepekných pózach, takisto tam propagovali v minulosti aj jógu.

III. Antipápež František zavrhuje tradičný katolicizmus, ktorý on volá uniformnosťou

František počas návštevy na Slovensku na nunciatúre protestantovi Eľkovi, rozkoľníkovi a iným sektárom: „Nech nám pomáhajú svätí Cyril a Metod, „predchodcovia ekumenizmu“ (Sv. Ján Pavol II., encyklika Slavorum apostoli, 14), v snahe o zosúladenie rozdielností v Duchu Svätom, o jednotu, ktorá bez toho, aby bola uniformnosťou, by bola znakom a svedectvom slobody Krista, Pána, ktorý uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachov a bojazlivosti.“ [2]

Antipápež František s predstaviteľmi falošných náboženstiev. František vedie sektu! (na obrázku vidno aj heretika „biskupa“ Oroša)

Komentár: toto je heréza. Modlí sa a žiada svätých Cyrila a Metoda, ktorí boli na rozdiel od antipápeža Františka katolíkmi, aby orodovali alebo intervenovali pred Bohom na zosúladenie rozdielností medzi východnými rozkolníkmi a protestantami, ktorí odmietajú pápežstvo, a medzi katolíkmi, na úkor práve dôležitej súčasti viery, t. j. pápežstva. Toto je skrátka formálne odmietnutie pápežstva, čoby nevyhnutnej súčasti viery, a potom sa aj následne rúha Duchu Svätému, ktorý nemôže zosúladiť lož s pravdou. Ide taktiež o rúhanie sa proti Cyrilovi a Metodovi, o ich zosmiešňovanie. Je to popravde vysmievanie sa všetkým katolíckym svätým, ktorí obetovali svoje životy, aby sa nestali protestantami (napr. pri anglikánskom prenasledovaní katolíkov v 16.,17. a 18. storočí. Ide z jeho strany o falošné Evanjelium a ide i o vyvíjanie snahy o potupné odstránenie významnosti pápežstva, zo strany tohto podvodníka, ktorý sa podvodom vydáva za pápeža.

František je heretik a zajedno s tými, čo popierajú pápežstvo, a nemôže byť teda pápežom.

Protestant Eľko, ktorý sa prihovoril tesne pred antipápežom Františkom: „Protestantské cirkvi na Slovensku – dedičia reformácie zo 16. storočia a ďalších prebudeneckých hnutí, vznikli v dôsledku krízy stredovekej zbožnosti i renesančného typu pápežstva. Vtedy platila schéma, že kríza jedného dáva šancu vyrásť druhému, ktorý sa snaží o autentickejšie kresťanstvo.

Cítime, že dnes nás už takáto schéma nemôže uspokojiť. Túžime, aby platilo niečo iné…“

[IV.] protestant Eľko a antipápež František na Slovensku

A čo vraví následne antipápež František? Vraví, že sa máme zosúladiť, bez toho, aby bola jednota uniformná. Iným slovom, bez toho, aby boli veriaci jednotní v otázkach viery a prijali pápežstvo a katolícke učenia.

František počas návštevy na Slovensku na nunciatúre protestantovi Eľkovi, rozkoľníkovi a iným sektárom: „…o jednotu, ktorá bez toho, aby bola uniformnosťou…“

Teda zavrhuje a odmieta dôležitú dogmu, aby boli kresťania jednotní, v jednej viere, alebo iným slovom: zavrhuje katolícku vieru ako takú a neberie ju za opodstatnenú. Toto je skrátka obyčajná podlosť a špinavosť. Toto je skrátka odmietnutie katolicizmu.

Vyššie možno vidno, ako protestant Eľko odovzdáva antipápežovi Františkovi obraz so slovami:

„[Ivan Eľko, luteránsky predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku] „Dovoľte mi, aby som Vám v mene všetkých členských a pozorovateľských cirkví Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku odovzdal reprodukciu jedného veľkého obrazu akademickej maliarky Janky Krivošovej. Zobrazuje zrod univerzálnej cirkvi, časť našich staroslovienskych, kresťanských dejín, generáciu predreformátorov a reformátorov cirkvi a dejiny protestantizmu na Slovensku.“

Prijatie toho obrazu je zo strany Františka kacírstvom skutkom. (A inak, toto bola jeho prvá hlavná zastávka na Slovensku.) Existuje jedna pravá Cirkev, Katolícka Cirkev, ktorá tu je kontinuálne od Apoštolov. Žiaden iný zrod Cirkvi nie je. Protestanti sú mimo Cirkvi.

Pápež Pius IX., Ubi primum (# 10), 17. jún 1847: „Lebo ‘jestvuje jedna všeobecná Cirkev, mimo ktorej nie je spasený vôbec nikto; obsahuje regulárnych i sekulárnych prelátov spolu s tými pod ich jurisdikciou, ktorí všetci vyznávajú jedného Pána, jednu vieru [katolícku vieru] a jeden krst.“

Tridentský koncil, 5. zasadanie, o dedičnom hriechu: „…naša katolícka viera, ‘bez ktorej je nemožné páčiť sa Bohu’ [Hebr. 11:6]…“

V. František protestantov volá bratmi

Antipápež František pred protestantami takisto povedal: „Títo svedkovia kresťanstva [Cyril a Metod], ktoré bolo ešte jednotné a zapálené horlivosťou ohlasovania, nech nám pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom mene bratské spoločenstvo.“

Proti je ale katolícke učenie:

Pápež Pius XI., Mortalium Animos č. 9, 6. január 1928: „Ale ako je možná láska na úkor viery? Všetci predsa vieme, že to bol práve Ján, apoštol lásky, ktorého evanjelium je akoby zjavením tajomstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a ktorý svojím učeníkom neustále vštepoval nové prikázanie „milujte sa navzájom“, ktorý prísne zakazoval stretávať sa s tými, ktorí neuznávali celé a neporušené učenie Kristovo. „Keď niekto prichádza k vám a neprináša túto náuku, neprijmite ho do domu, ba ani ho nepozdravujte.“ (2. Jánov list 1,10) Nakoľko teda láska spočíva na základe neporušenej a úprimnej viery, musia byť učeníci Kristovi navzájom spojení zväzkom jednoty a viery. Ako je teda vôbec možné predstaviť si nejaký kresťanský spolok, ktorého členovia by si vo veciach viery zachovávali svoje vlastné názory, odporujúce názorom ostatných? (…) Keby jedni pokladali Eucharistiu za sviatosť a súčasne za obetu a iní by v nej videli iba spomienku na poslednú večeru Pánovu a Jeho pamiatku. Keby jedni pokladali za dobré a spasiteľné vzývať svätých, ktorí kraľujú s Kristom, predovšetkým Matku Božiu Pannu Máriu a ctiť jej obrazy, iní by ale zavrhovali tento kult…“ 

Čiže Protestanti nie sú bratia katolíkov a nezdieľajú tú istú vieru. Sú to heretici, ktorí pre spásu musia konvertovať a vzdať sa svojich heréz; sú v tejto chvíli mimo Cirkvi a sú na ceste do pekla. František je protestant. Pozri i zložku: Biblia dokazuje učenia Katolíckej Cirkvi.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum, 29. jún 1896: „Nikto preto, pokiaľ nie je v prijímaní s Petrom, nemôže zdieľať vnútri jeho autority, keďže je absurdné si predstaviť, že ten, čo je mimo, by mal v Cirkvi porúčať.“ – František je heretik, ktorý je mimo Cirkvi, a nemôže jej porúčať.

Pápež Eugen IV., Florentský Koncil: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať účasť na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; …“

VI. neplatná modernistická Novus Ordo omša s odpadlíkom „biskupom“ Bezákom

liberáli a odpadlíci koncelebrujú neplatnú protestantskú omšu, Novus Ordo, na obrázku je antipápež František, Bezák, ale aj odpadlík Cyril Vasiľ (na pravo)

Nová omša po II. vatikánskom koncile je definitívne neplatná omša. Ide o protestantský servis. Viac ohľadom neplatnej Novej omše, ktorú zaviedol antipápež Pavol VI., nájdete v tomto nasledujúcom odkaze: Neplatná nová omša

Viac o odpadlíkovi Bezákovi nájdete tu. Bezák je úplný bludár, v súčastnosti aj otvorený lgbt aktivista a liberál. To, že skupina odpadlíkov kon-celebrovala neplatnú Novus ordo omšu aj s Bezákom, len znova dokazuje, že sekta II. vatikánskeho koncilu je spoločenstvo heretikov, protestantov a odpadlíkov, no nie Katolíckou Cirkvou.

[VII.] František v rozhovore s novinármi pri odlete z Bratislavy (originál v Taliančine):

[Preklad do Slovenčiny z CNA:]

„Paci: Otázka je ohľadom rodiny: Vy ste hovorili s maďarskými predstaviteľmi, hovorili ste o tom včera na stretnutí s mladými ľudmi, a včera dorazili správy o rezolúcii Európskeho parlamentu, ktorá pozýva členské štáty rozoznať manželstvá rovnakého pohlavia a stým spojené rodičovské vzťahy. Svätý Otec, čo si o tomto myslíte?

Pápež František: Hovoril som o tom jasne: manželstvo je sviatosť, manželstvo je sviatosť. A Cirkev nemá právomoc meniť sviatosti. Sú tak, ako ich nám ustanovil Pán. Toto sú zákony, ktoré sa snažia pomôcť situácii mnohých ľudí rôznych sexuálnych orientácii. A to je dôležité, pomôcť týmto ľuďom, ale bez toho, aby sa nanucovali veci, ktoré ich vlastnou prirodzenosťou nejdú do Cirkvi. Ale keď chcú podporiť homosexuálny pár v spoločnom živote, štáty majú možnosť občiansky ich podporiť, dávaním im bezpečia skrze dedičstvo, životnú poistku. Ale Francúzi majú na to zákon, nie len pre homosexuálov, ale pre všetkých ľudí, čo sa chcú spolu pridružiť [v právne rozpoznateľnom partnerstve].

Ale manželstvo je manželstvo. To neznamená, že zavrhujeme ľudí, ktorí sú takí, nie, sú naši bratia a sestry a musíme ich sprevádzať. Ale manželstvo ako sviatosť je jasné, je to jasné. Že sú občianské práva, ktoré (ak sa oni chcú pridružiť) poskytujú zákon mať zdravotnú starostlivosť, mať […] medzi nimi, tieto veci sú urobené. Francúzky PACS, tento zákon […] nemá nič spoločné s homosexuálnými pármi — homosexuálni ľudia ho môžu využiť, alebo nie, ale manželstvo je sviatosť medzi mužom a ženou. Niekedy to, čo som povedal, je pletúce. Prosím nenechajte Cirkev, aby poprela svoju pravdu. Mnohí, mnohí ľudia homosexuálnej orientácie pristupujú k sviatosti pokánia, pristupujú ku kňazovi, aby sa pýtali o radu, Cirkev im pomáha ísť ďalej v ich životoch. Ale sviatosť manželstva je […].“

Komentár: František odpovedá na otázku novinára, že čo si myslí o manželstvách rovnakého pohlavia a stým spojenou výchovou detí. František vyjadruje podporu takzvaným „civilným zväzkom“ medzi homosexuálmi, zrejme ignorujúc, že novinár sa ho pýtal aj na rodičovské práva pre tieto individuá, týchto perverzných úchylákov. Vraví, že tieto zákony vo všeobecnosti pomahájú a že tak štáty môžu urobiť. Toto je heréza, toto je zvrátené a ohavné! Toto katolík nikdy nesmie tolerovať, alebo schvalovať. František je otvorený heretik a propagátor homosexualných párov. A ak sa vezme do úvahu, že novinár sa pýtal aj na rodičovské práva pre homosexuálov, tak František nevystúpil proti tomu. Bránil sviatosť manželskú, lebo to si nechce pred falošnými tradicionalistami dovolovať zmeniť, ale obhajoval tieto zákony, s tým, že sa snažia podľa jeho slov „pomôcť“ týmto homosexuálnym ľuďom (mať zväzky a rodičovské práva). Katolík by sa ostro vyjadril proti tomu, samozrejme. Po druhé, katolík musí odsúdiť protiprirodzenú homosexualitu, ktorá je ťažkým hriechom. František homosexuálov toleruje, podporuje a schvaľuje, lebo je to heretik a liberál.

Homosexualita je ťažký hriech a neprirodzená, tak ako hovorí Rimanom 1. A nechávať týmto perverzákom vychovávať deti je ohavnosť a zvrátenosť nahrubšieho zrna. Ježiš ostro kritizuje škandalizovanie malých detí: Mt 18,6 „Kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín.“ Dieťa v prostredí homosexuálneho páru je zneužívané a neustále zvádzané na hriech. František je ohavný antipápež a nekresťan.

Záver teda:

František vedie sektu; je to ohavný antikatolícky protestant, ako bolo dokázané v tomto článku. Katolícka Cirkev sa vyznačuje svätosťou, odpadlícka sekta Františka sa vyznačuje ohavnostami, zvrátenosťami, bludmi a škandálmi.

Treba zdôrazniť, že František nie je hlavou Katolíckej Cirkvi, ale protipólnej cirkvi posledných čias, prorokovanej Smilnice babylonskej zo Zjavenia Jána. Pozrite si viac na vatikankatolicky.com.

Zopár odporúčaní:

Ľudia by sa mali takisto modliť denne Ruženec (15 dekád denne, ak je to možné) a Zdravas‘ Mária pravidelne počas dňa – to im dodá milosti na konvertovanie a otvorenie očí. Takisto odporúčam i denné duchovné čítanie: O pravej úcte k Panne Márii (od sv. Ľudovíta z Montfortu), knihu Nasledovanie Krista (od T. Kempenského); Summa Teologická (od sv. Tomáša Akvinského) alebo Kázne farára z Arsu (od sv. Jána Vianneyho) pre vymenovanie aspoň zopár.

Kristián Keller
Tradičný katolík (sedevakantista)

[1] – https://www.ansa.it/english/news/2016/10/13/pope-says-proselytism-venom-against-ecumenism_fdd18527-91f1-4e2a-84a5-170cb4132a00.html
[2] – https://www.abu.sk/archiv/spravy/papez-frantisek-sa-stretol-s-clenmi-ekumenickej-rady-cirkvi